INTEGRITETSPOLICY

Vi följer de regler och direktiv som gäller.

 

 

 

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Här hittar du information om dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
 

I denna integritetspolicy berättar vi om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte, hur vi behandlar dem, hur länge de lagras och vilken laglig grund vi stödjer oss på i de olika situationerna. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du går till väga för att göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss med dina frågor.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer och cookies) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

 

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifterna är en behandling, oavsett om det sker automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är: insamling, registrering, organisering, strukturering, ändring, lagring, bearbetning, spridning överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

 • VID REGISTRERING TILL ETT WEBBINARIUM ELLER ANNAT ONLINE-EVENT
  Vi samlar in Förnamn, Efternamn, E-post-adress, telefonnummer (valfri) samt sparar information om vilket webbinarium personen anmält sig till. Före webbinariet skickas även ut mail med eventuell videomaterial. Information om vem som öppnat mailen samt vem som tittat på videomatieralet sparas.
   

 • VID DELTAGANDE I ETT WEBBINARIUM
  Vi använder oss av ett enkätformulär där vi ställer frågor om närmare bakgrund och behov hos webbinariedeltagaren. Information som samlas in är bl.a. erfarenhet kring temat, utmaningar gällande temat och information om det representerade organisationen.  
   
 • EFTER WEBBINARIET
  Efter webbinariet samlas in vem som deltagit i webbinariet, hur länge de var med, vilken klockslag de kom in samt vilket klockslag de gick ut från webbinariet.
   
 • NEDLADDNING AV MATERIAL

  Kategorier av personuppgifter: förnamn, efternamn och  e-post och eventuellt telefonnummer. Eventuellt andra frågor som berör det aktuella temat.
   

 • KÖP I WEBSHOP
  Behandlingar som utförs
  - Hantering av betalning.
  - Hantering av reklamation och garantiärende.
  Information som samlas: Förnamn, Efternamn, Epost adress, Telefonnummer (valfri), Adress, Postnummer, Ort, Land.​
   

 • INFORMATION TILL SÄRSKILDA INTRESSENTER
  För att kunna marknadsföra och informera om vår verksamhet till särskilda intressenter. Insamling av personuppgifter för dem som vill prenumerera på nyhetsbrev eller ta emot andra typer av utskick. Utskick av nyhetsbrev, evenemangsinbjudningar såsom webbinarier och annan undervisning. Erbjudanden om utbildningar och andra möjligheter till köp. Informationen kan användas till både fysiska och digitala utskick.
   
 • DELTAGANDE I EVENT
  För att kunna genomföra och hantera deltagande i event. Insamling och registrering av de som önskar komma på event. Hantering av deltagare vid event (avprickning). Uppgifter som samlas: Namn, E-postadress, Telefonnummer samt olika preferenser som hör till själva eventet.
   

 • REKRYTERA PERSONAL
  För att kunna rekrytera personal. Behandlingar som utförs: Insamling av personuppgifter från jobbansökningar. Kommunikation kring ansökningsintervjuer. Personnummer och övriga kontaktuppgifter (adress, postadress, e-post, telefonnummer)

 

Syfte, laglig grund samt lagringsperiod

Syfte
För att kunna fullfölja webbinariet på ett professionellt sätt samt för att kunna marknadsföra och informera om vår verksamhet till särskilda intressenter.

För att kunna hantera beställning, nedladdning eller registrering

För att kunna hantera beställning eller köp i Webshop

Laglig grund

Fullgörande av uppgift samt samtycke. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt en viss överenskommelse. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.  Behandlingen är nödvändig för att kunna leverera nyhetsbrev, pressmeddelanden och andra utskick till dem som frivilligt anmält att de vill ta emot dessa. Om uppgifterna inte lämnas eller återtas kan vi inte längre tillhandahålla utskicken till mottagaren. Informationsinsamlingen baserar sig på samtycke.

 

Lagringsperiod

Till dess att mottagaren inte längre önskar ta emot utskicken, tills verksamheten upphör eller tills Nordic School of Entrepreneurship Ab av andra orsaker besluter sig för att inte längre spara uppgifterna. Vi köp: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om minst 24 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

 

Vem är ansvarig för personuppgifterna vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig för insamling av personuppgifter är Nordic School of Entrepreneurship Ab, FO-nummer: 2723748-9, med adress Parkvägen 12, 68700 Terjärv. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp, kan vi också komma att samla in personuppgifter i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra evenemang.Det kan handla om bilder eller videon.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. Marknadsföring och information (tjänster för nyhetsbrev och utskick, medie- och webbyråer, distribution)

 2. Transporter (logistik och leveransföretag)

 3. Bokning och service (för att hantera olika event, visningar och kurser)

 4. Bokning och betalning av kurskostnader

 5. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de syften vi har samlat in informationen. 

 

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgifts- ansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

 2. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder program såsom Kartra, Hubspot, Calendly och Google Drive för att hantera dina uppgifter. Även andra program kan användas vid behov. Vid systemmässig support och underhåll kan dina uppgifter användas av någon av våra tjänsteleverantörer.
 

Vad har du för rättigheter om vi har dina personuppgifter?

Rätt till tillgång (så kallat registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och du kan alltid begära att få tillgång till uppgifterna.


Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Du vill raderas ur ett register som kräver samtycke

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats

 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

 

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system såsom Kartra, Hubspot och Google Drive för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Kontakta Sebastian Widjeskog genom epostadressen sebastian@nordicentre.com 

© Copyrights by Nordic School of Entrepreneurship Ab.

All Rights Reserved.